การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีเรื่องแจ้งจากประธานการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องแจ้งจากอาจารย์ ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์ กรรมการและเลขานุการ เรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา รายละเอียดงบประมาณของโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายจะมีการดำเนินงานทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา 20 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเภท ยา อาหาร เครื่องสำอาง และอื่นๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์ นอกจากนี้จะจัดการประกวดตราสัญลักษณ์กิจกรรม cannabis fair ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมสมัครร่วมกิจกรรมวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565 และมีวาระพิจารณาการกำหนดวันจัดกิจกรรม cannabis fair ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 โดยจะมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา และเวทีเสวนาวิชาการภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน เรื่องกัญชาและพืชสมุนไพร ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีระบบ บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ให้ความรู้ ร่วมมือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการปลูกพืชกัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพร โดยหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชกัญชาขึ้น เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220503_4.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร