ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

      วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม ในการจัดสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักงานก.พ.ผ่านทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZOOM โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีที่เป็นสนามการสอบครั้งนี้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมและขั้นตอน ระเบียบของการสอบ ตลอดจนข้อปฏิบัติการดำเนินการสอบของเจ้าหน้าที่และกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 สำหรับจังหวัดราชบุรีเป็น 1 ใน 12 สนามสอบของสำนักงานก.พ. ทั่วประเทศที่กำหนดการสอบในวันที่ 8 และ 29 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้สมัครสอบสนามจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้น 9,306 คน และมีสถานศึกษาจำนวน 6 แห่งที่เป็นสนามสอบประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี (ศูนย์ในเมือง)

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220502_2.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร