มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการแนะแนวศึกษาต่อพื้นที่ภาคอีสาน

      วันที่ 29 เมษายน2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยนายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายธีรศักดิ์ อาษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสิรินธร และนางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนสิรินธรพร้อมคณะร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจาdนี้ยังมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนกับศิษย์เก่านายศุภัทรพันธุ์ จันพุทซา

      สำหรับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับโรงเรียนสิรินธร ทางมหาวิทยาลัยราชฏหมูบ้านจอมบึง จะให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนสิรินธร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน โดยมีรายละเอียดในประเด็นเรื่องการประสานความร่วมมือ สร้างเครื่อข่ายช่องทางการเผยแพร่ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาระหว่างกัน ได้แก่ด้านวิชาการ การบริหารการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมและสร้างศวามสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าที่ทำงานในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในอนาคต และอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะได้แจ้งหน่วยงานในกำกับที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220430_3.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร