ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็นอาคารอำนวยการ

ร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น
อาคารอำนวยการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๖,๔๕๓.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
                   
                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๐๑๐,๑๐๑๑ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 13 มกราคม 2564

 

รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและร่างขอบเขตของงาน(TOR) 

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ