Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างออกแบบ
โครงการ การจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)


รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ