บันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO

MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING 
SHANGLUO UNIVERSITY 

                      MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR EDUCATIONAL COOPERATION MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY AND SHANGLUO UNIVERSITY Date: April 22, 2022

                     บันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

                     谅解备忘录教育合作国立庄棚皇家大学商洛学院 2022年4月22日

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ