วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 สัญจร

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 สัญจร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยและทีมงานให้การต้อนรับพร้อมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของการดูและสุขภาพและใช้ศิลปะมวยไทยในการออกกำลังสร้างสุขภาพ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220623_5.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร