บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย


    
  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย